Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Info pro členy
Podkategorie:

Článek: Faunistická databáze ČSO – první ohlédnutí

Databáze avif.birds.cz prošla od svého spuštění v březnu řadou úprav a oprav, z nichž nejviditelnější je možnost diskuse k jednotlivým pozorováním. Není to však změna jediná a ani zdaleka poslední.

Faunistická databáze ČSO byla spuštěna 1. března letošního roku a ke konci července obsahuje záznamy o téměř 11 tisících pozorování více než čtvrt milionů jedinců 280 druhů ptáků od 397 pozorovatelů. Jak jsme avizovali již při spuštění, jedná se doposud o funkční minimum, kde řada důležitých funkcí chybí. Postupně chybějící části doplňujeme, priority se řídí mimo jiné názory uživatelů. Těchto názorů se sešla téměř stovka, všemi se zabýváme a využíváme je, byť ne na všechny hned reagujeme osobním mailem. Každopádně jakékoli názory jsou užitečné a potřebné, všem za ně upřímně děkujeme. I díky nim se snad daří připravit užitečný a využívaný softwarový nástroj. V tomto článku stručně odpovídáme na nejčastější připomínky a na závěr uvádíme seznam doposud realizovaných změn.

Diskuse a vyhledávání

Nejčastějšími připomínkami byly absence diskusí k pozorováním a absence vyhledávání podle jiných kritérií, než jen podle druhu. Diskuse jsou prvním větším vylepšením, kterému se databázi dostalo – spuštěny byly začátkem července. Zhruba o 14 dní později k nim přibyla možnost informování emailem o vložení komentáře k „mému“ pozorování a o odpovědi na „můj“ komentář. Obě emailové notifikace byly pro všechny uživatele zapnuty, v osobním profilu je ale možnost individuálního vypnutí.

Pokročilé vyhledávání, které umožní detailní hledání podle kombinace více parametrů včetně krajů, okresů ale třeba i podle určitých měsíců v roce (např. hnízdní období) je dalším požadavkem, po němž řada lidí oprávněně volá. Vyhledávání je nyní první na řadě a spuštěno bude, jakmile to dovolí naše pracovní kapacity. Faunistická databáze není podporována jinak než z velmi omezených vlastních prostředků ČSO. Nevyhnutelně se tak musíme kromě ní věnovat i řadě dalších činností.

Další evidované požadavky

V následujících odstavcích komentujeme většinu požadavků, námitek a námětů, které se za prvních pět měsíců sešly. Jejich pořadí je více méně náhodné, nevyjadřuje důležitost jednotlivých bodů.

Údaje ve staré databázi ČSO

Všechny záznamy v původní databázi na stránkách ČSO zůstávají zachované, časem je budeme převádět do nové databáze, ale není to priorita. Před převodem je třeba ošetřit věrohodnost údajů – chtěli bychom umožnit pozorovatelům dodatečnou autorizaci, což ale vyžaduje naprogramování zvláštního aparátu. V žádném případě nebudou data z webu ČSO smazána nebo ztracena.

Prohlížeče

Google Chrome, Safari a jiné prohlížeče založené na jádru WebKit nepodporují http autorizaci standardním způsobem. Tyto prohlížeče lze použít k zobrazení veřejných částí webu, ale pro operace, které vyžadují přihlášení (vkládání pozorování nebo komentářů) je třeba použít jiný prohlížeč. Doporučujeme Mozilla Firefox (aplikace je ale otestována i pro Operu a Microsoft Internet Explorer verze 7 a 8). Zatím nepodporujeme mobilní prohlížeče, neboť poptávka po nich je minimální.

Trvalé přihlášení

Možnost trvalého přihlášení pomocí cookie je jednou z menších priorit, pokud nebude požadováno více lidmi.

Automatická kontrola chyb

Ve vzdálenější budoucnosti přibudou inteligentní filtry, které budou hned při zadávání upozorňovat na možné překlepy a velmi neobvyklá pozorování (např. zvonohlík v lednu). Zadávaná pozorování se budou testovat proti tomu, zda již v databázi podobná pozorování jsou. Takovýto způsob kontroly bude tedy možný nejdříve po prvním roce fungování.

Možnost zápisu pozorování přes půlnoc

Umožnění zápisu pozorování z více dní by vyžadovalo změnu databázové struktury a následné komplikace při vyhledávání, proto jej neplánujeme. Noční pozorování trvající přes půlnoc je tedy třeba buďto přiřadit k jednomu nebo druhému dni anebo rozdělit na dvě pozorování ve dvou dnech podle toho, co povede k menšímu zkreslení dat. Je to podobné, jako pozorování na trojmezí tří krajů musí být přiřazeno jedné obci a spadne tedy pouze do jednoho kraje. Jisté míře aproximace se v těchto případech bohužel nelze vyhnout.

Možnost zápisu bez připojení k internetu

Objevil se i požadavek na poskytnutí rozhraní, do kterého by bylo možno zadávat pozorování i bez připojení k internetu (např. přímo v terénu, třeba prostřednictvím MS Access) a pozorování by se následně dávkově přenesla do hlavní databáze. Odpověď na tento požadavek je jednoznačná, příprava takového programu (jde o přístup big client) a zajištění jeho funkčnosti na různých verzích různých operačních systémů je natolik náročná, že je zcela mimo realitu o něčem podobném pro velmi omezený počet českých ornitologů uvažovat. Naopak do budoucnosti očekáváme snadnější připojení k internetu i z terénu, budeme tedy pokračovat v současném přístupu (slim client).

Dotazy a návody

Pohlaví a stáří

Zadávání stáří a pohlaví je kompromisem mezi co možná nejvyšší vypovídací hodnotou a jednoduchostí ovládání. Čím více údajů je v roletách, tím větší jsou možnosti automatického zpracování v budoucnosti. Snaha obsáhnout více kategorií věku a pohlaví u jednoho záznamu by ale vedla k výrazně složitějšímu zadávání.

„Správný“ přístup vyžaduje zápis jedinců různého věku a pohlaví jako samostatných záznamů. Takto zapsaná data mohou být časem na výstupu pro přehlednost sloučena. Jinou možností je zapsat jen druh a celkový počet a k tomu vypsat do poznámky specifikaci stáří a pohlaví. Takovýto zápis je také pravdivý, znemožňuje ale databázové vyhledání např. jen juvenilních jedinců. Je na pozorovateli, aby zhodnotil, zda si rozlišení stáří a pohlaví zaslouží tu trochu práce navíc se separátními zápisy.

Zvláštním případem je záznam párů, který vychází z předpokladu, že pozorování 2 samců a 2 samic je kvalitativně jiný údaj, než pozorování 2 párů. U párů předpokládáme epigamní (párové) chování svědčící o vytvoření párové vazby. Databázové pole Počet v tomto případě není počtem jedinců, ale počtem pozorovaných párů. Pozorování 2 jasně oddělených párů kachen a hejnka 3 samců a 2 samic na jednom rybníce (dohromady 9 ptáků) zaznamenáme v databázi na tři řádky jako 2 P, 3 M a 2 F. V tomto případě prostý součet číslic neodpovídá počtu pozorovaných ptáků, ale takovýto součet se nikde ve výstupech neobjevuje a je na tom, kdo bude data zpracovávat, aby uvedené 2 páry správně interpretoval.

Vybraná pozorování vs. KOMPLETNÍ seznam druhů

Smyslem faunistických záznamů je nejen okamžité sdílení neobvyklých pozorování vzácnějších druhů nebo druhů na neobvyklých místech, ale i uchování záznamů o pozorování běžných druhů ptáků. Jak ukazuje několik odborných studií z poslední doby, je-li takovýchto náhodných záznamů dostatek, lze z nich vyvozovat i závěry o změnách početnosti druhů, o jejich nárocích na biotopy a vůbec je následně odborně zpracovávat. Hodnota náhodných záznamů se výrazně zvyšuje, jde-li o kompletní seznamy pozorovaných druhů.

Kompletní seznam značí seznam všech pozorovaných (viděných a slyšených) ptáků, včetně běžných druhů (kos, sýkory…). U kompletních seznamů je velmi důležité uvádět čas začátku a konce vycházky, neboť za pět minut pravděpodobně zaznamenáme jiné množství druhů, než během celodenního výletu. Pravdivý nebude většinou ani kompletní seznam o jednom druhu (s výjimkou např. nočních pozorování).

Ať jsou kompletní záznamy s údaji o početnosti nebo bez nich, vždy je kompletní seznam pozorovaných druhů dlouhodobě mnohonásobně hodnotnější, než záznam jen vybraných pozorování. Jedním z protiargumentů je, že z celodenní návštěvy čtyř lokalit může mít člověk snadno přes 200 záznamů. Zda v tomto případě zvítězí lenost nebo vědomí budoucího využití dat, je na každém z nás.

Zadávání lokality

Několik dotazů se sešlo na téma, co vyplnit do jednotlivých polí při zadávání lokality. Důležité je, že povinná jsou pouze pole Datum a Obec. Pro vyplnění ostatních polí (název lokality, poznámka k vycházce, poznámka k lokalitě) může platit pravidlo, že pokud nevím, co do nich vyplnit, nevyplňuji nic. Pole jsou určena pro případ, že mám doplňující údaje, které chci u záznamu uchovat. Typickým záznamem v poli Poznámka k vycházce je záznam o počasí či že šlo o organizovanou exkurzi pro základní školu, typickým záznamem do Poznámky k lokalitě je, že rybník je ze 2/3 vypuštěný nebo „na jehličnanech před finančním úřadem”. Název lokality se také uvádí jen v případě, že má smysl – u pozorování na rybnících je to název rybníka, u pozorování severně od vesnice můžeme napsat „severně od vesnice“ anebo nemusíme napsat nic a jen správně umístit bod do mapy.

Opravy

Vlastník pozorování (tedy ten, kdo záznam zadal) má možnost do 7 dní záznam opravit nebo i zcela smazat – v detailu pozorování se zobrazuje odkaz „Odemknout pro úpravy“. Pokud vznikne potřeba nějaké opravy později, může záznam na požádání odemknout administrátor.

Utajení

V nejbližší době neuvažujeme o nastavování úrovně utajení, tj. zda se bude zobrazovat okres, kraj či něco jiného. Zobrazuje se pouze kraj s tím, že bližší umístění (např. okres či rybniční soustavu) lze napsat do poznámky k pozorování.

V případě požadavku na trvalé utajení lokality stačí zadat datum Utajit do 1.1.3000 (předpokládáme, že do té doby opravdu nebude co tajit).

Proč je nutná registrace

Vkládání záznamů pouze po registraci a přihlášení zajišťuje, že je každý záznam prokazatelně přiřazen pozorovateli. V případě pochybností lze pozorovatele kontaktovat, ale lze i identifikovat uživatele, který by vkládal prokazatelně nesmyslné nebo vymyšlené údaje. Bez registrace by mohl kdokoli zadat záznam pod jménem kohokoli jiného, což by zcela degradovalo informační hodnotu dat. (Tímto velkým nedostatkem trpí dřívější pozorování na webu ČSO, při vložení do nové databáze je bude proto potřeba jasně odlišit – viz výše Údaje ve staré databázi ČSO). Registrace přináší i další výhody, z nichž doposud fungují např. možnosti opravy „mých“ pozorování a emailová oznámení o komentářích k „mým“ pozorováním.

Seznam realizovaných změn od spuštění 1. března do 29. července 2010


 • Přidány nové taxonomické jednotky: kachnička mandarinská, kachnička karolinská, husice nilská, andulka vlnkovaná, volavka rusohlavá, kachnice kaštanová, ibis posvátný, zebřička pestrá, husa tibetská, racek velký

 • Zprovoznění aliasu avif.birds.cz

 • Vyřešen problém s MSIE 8.0, který odesílá hlášení, že je 6.0 – předělána detekce prohlížečů

 • Nový text hlášky pro MSIE 6.0

 • Kontrola problému s přihlašováním u Webkitu – hláška

 • Zamezení zadání hesla s diakritikou nebo jinými speciálními znaky (způsobovalo problémy)

 • Lepší interní detekce chyb – pomůže odstranit budoucí problémy

 • Přidáno označení stáří imm. a subad.

 • Nastaven titulek okna, logo ČSO klikací

 • Oprava chyby u zadávání obcí v kódu pro ignorování češtiny (apostrofy a jiné speciální znaky)

 • Maximální délka rolety s obcemi zvýšena na 300

 • Řešení problému s přetečením paměti při škálování velkých fotek – nakonec provider zvětšil limit

 • Optimalizace dotazu – zrychlení načítání tabulky

 • Ošetření velkého množství značek v mapě

 • Ošetření problému s MSIE 7 (utf8) po změně mapového serveru Atlasu

 • Vyvinut systém pro upgradování běžícího php kódu (nutné, protože je stále někdo přihlášený)

 • Změny v systému registrace (pro všechny weby na serveru birds.cz), lepší kontrola, zda již žadatel účet nemá

 • Spuštěna diskuse u detailu pozorování

 • Drobné změny grafiky, větší přehlednost

 • Přidáno varování, že neodeslané pozorování nebude na webu vidět

 • Vyřešen problém s ukládáním speciálních znaků ze vstupních polí do databáze (apostrof, uvozovky, větší, menší, ..) a s jejich zobrazováním

 • Spuštěno zasílání mailových upozornění na diskusi s možností vypnutí

 • Třídění dle data pozorování zohledňuje i čas vložení pozorování. Přidáno třídění dle data vložení a data posledního komentáře. Řazení dle počtu je defaultně sestupné.

 • Upraveno zobrazování počtů (nezlomitelné mezery odstraněny - i z notifikačních mailů)

 • Rozklik fotky či přepnutí karet u rozepsaného formuláře již nevaruje, že data jsou neuložena

 • Když je značek na mapě víc nez 2000, odmítne je zobrazit a upozorní, že je potreba zúžit
  vyhledávací kritéria (v současné době vybrat druh)

 • Úpravy ve filtru neobvyklych pozorování podle připomínek Libora Schropfera

 • U rodu Melopsittacus/Andulka byl zaměněn český a latinský název - opraveno

Zdeněk Vermouzek a Tomáš Telenský
29.07.2010
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů  © Česká společnost ornitologická 2002-2017
  Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791