Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum > Pracovní skupiny > SOVDS ČSO
Podkategorie:

Článek: Organizační statut SOVDS

Organizační statut Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov v České republice při České společnosti ornitologické

I. Název a postavení

Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov v České republice (dále jen SOVDS) je pracovní skupinou České společnosti ornitologické (dále jen ČSO).

II. Zaměření a cíle

SOVDS sdružuje členy ČSO příp. jejich poboček, kteří se specializují na problematiku ochrany a výzkumu dravců (Falconiformes) a sov (Strigiformes). Cílem SOVDS je provádět a koordinovat výzkum a uskutečňovat praktickou ochranu druhů obou řádů a jejich prostředí. Výzkumná i ochranářská aktivita SOVDS je zaměřena na volně žijící populace. Při této činnosti spolupracuje SOVDS s orgány státní správy, zejména pak se státní ochranou přírody a s ostatními organizacemi podobného zaměření u nás i v zahraničí.

III. Členství

Členem SOVDS se může stát každý člen ČSO nebo její pobočky starší 15 let, který souhlasí s Organizačním statutem SOVDS. Členství schvaluje hlavní koordinátor nebo jeho zástupce na základě doporučení alespoň dvou členů SOVDS.

1. Práva členů

 • účastnit se akcí SOVDS a podílet se na realizaci ochranářských a výzkumných projektů organizovaných SOVDS
 • podávat návrhy a podněty k činnosti SOVDS
 • volit a kandidovat do volených funkcí SOVDS

2. Povinnosti členů
 • dodržovat organizační statut SOVDS a pokyny koordinátorů
 • včas vykazovat výsledky práce na jednotlivých projektech
 • dodržovat předpisy na ochranu přírody

3. Zánik členství

Členství člena zaniká:
 • úmrtím člena
 • dobrovolným vystoupením člena
 • vyloučením člena. Důvodem pro vyloučení je:
  • nedodržování organizačního statutu SOVDS
  • vědomé vykazování nepravdivých výsledků
  • porušení předpisů na ochranu přírody.

O vyloučení člena rozhoduje hlavní koordinátor společně se svým zástupcem. Vyloučením ze SOVDS není dotčeno členství v ČSO.

IV. Orgány SOVDS
 • členská schůze - je nejvyšším orgánem SOVDS
 • hlavní koordinátor řídí činnost SOVDS na celostátní úrovni, je odpovědný za koncepci SOVDS, zastupuje SOVDS při jednání s jinými organizacemi a s výborem ČSO, zprostředkovává členům informace potřebné pro jejich činnost. Do své funkce je volen na období dvou let všemi členy SOVDS, pro jeho zvolení je potřebná nadpoloviční většina odevzdaných hlasů. Volba může probíhat přímo, korespondenčně nebo kombinovaně.
 • zástupce hlavního koordinátora zastupuje hlavního koordinátora ve všech jeho kompetencích. Volba probíhá stejným způsobem jako volba hlavního koordinátora.
 • koordinátoři pracovních skupin řídí a koordinují činnost členů SOVDS zapojených do programu jednotlivých pracovních skupin a v jejich rámci zastupují SOVDS při jednání s jinými organizacemi a organizačními jednotkami ČSO. Do své funkce jsou koordinátoři pracovních skupin voleni členy příslušné pracovní skupiny a jmenováni na dva roky hlavním koordinátorem. Volba může probíhat přímo, korespondenčně nebo kombinovaně, zvolen je kandidát, který obdrží nejvíce hlasů.

Koordinátoři pracovních skupin tvoří poradní sbor SOVDS, jejíž stanovisko si v závažných záležitostech může vyžádat hlavní koordinátor nebo jeho zástupce.

V. Zánik SOVDS

O zániku SOVDS musí rozhodnou členové SOVDS hlasováním. SOVDS zaniká při souhlasu nejméně dvou třetin všech členů.

Organizační statut SOVDS nabývá platnosti po schválení dvoutřetinovou většinou hlasujících členů SOVDS. Stejná podmínka platí pro změny statutu.
18.02.2009
Počet názorů: 1 Přidat názor

Reakce čtenářů

DOTAZ (SNAKE IN THE GRASS) 08.07.2003, 00:00  © Česká společnost ornitologická 2002-2017
  Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791